Thứ bẩy, ngày 01-11-2014
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Thái Lan
ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
TẠI VƯƠNG QUỐC THÁI LAN


Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Điện thoại: +66 (0) 2 251 3552; +66 (0) 2 251 5838; +66 (0) 2 251 7202

Fax: +66 (0) 2 251 7201; +66 (0) 2 251 7203

Email: vnemb.th@mofa.gov.vn

Website: http://www.vietnamembassy-thailand.org


DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO


Ông NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214


Ông PHẠM THÀNH NAM

THAM TÁN, NGƯỜI THỨ HAI

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 212


Ông ĐẶNG THÀNH TIÊN

TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

ĐT: +66 (0) 2 383 9284; Fax: +66 (0) 2 383 9285 


Ông TRẦN VĂN LIÊN

THAM TÁN, CHÍNH TRỊ

ĐT: +66 (0) 2 253 2465; +66 (0) 8 2447 1978 (HP)


Bà VŨ TÚ OANH

THAM TÁN, CỘNG ĐỒNG

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 120


Ông TRẦN QUANG PHÁP

THAM TÁN, LÃNH SỰ

ĐT: +66 (0) 2 560 8979


Ông VŨ TRẤN PHONG

THAM TÁN, KINH TẾ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 218


Bà NGÔ THỊ LIÊN

THAM TÁN, TỔ CHỨC QUỐC TẾ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 336


Bà NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG

THAM TÁN, LÃNH SỰ

ĐT: +66 (0) 2 560 8979


Ông NGUYỄN THANH HẢI

BÍ THƯ THỨ NHẤT, THƯƠNG VỤ

ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950


Ông NGUYỄN TIẾN CƯỜNG

BÍ THƯ THỨ NHẤT, CHÍNH TRỊ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 217


Ông TRẦN MẠNH HÙNG

BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ

ĐT: +66 (0) 2 650 7525; +66 (0) 8 9896 6653 (HP)


Ông NGUYỄN VIỆT TRUNG

BÍ THƯ THỨ NHẤT, VĂN PHÒNG

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 123


Ông NGÔ QUANG TRUNG

BÍ THƯ THỨ NHẤT, CHÍNH TRỊ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 219


Ông LÊ QUANG HÒA

BÍ THƯ THỨ NHẤT, THƯƠNG VỤ

ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950


Ông TRẦN THANH THẢO

BÍ THƯ THỨ NHẤT, LÃNH SỰ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 112


Ông PHÙNG TUẤN LONG

BÍ THƯ THỨ NHẤT, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

ĐT: +66 (0) 2 652 0923; FAX: +66 (0) 2 652 0923


Ông ĐOÀN QUANG THƯƠNG

PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285


Ông NGUYỄN HỮU TUYỀN

PHÓ TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG

ĐT: +66 (0) 2 383 9284; FAX: +66 (0) 2 383 9285 


Ông LÊ DUY DIỄN

BÍ THƯ THỨ HAI, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

ĐT: +66 (0) 2 652 0923; FAX: +66 (0) 2 652 0923


Ông TRẦN MẠNH HẢI

BÍ THƯ THỨ HAI, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

ĐT: +66 (0) 2 652 0923; FAX: +66 (0) 2 652 0923


Ông TRẦN ĐĂNG THỦY

BÍ THƯ THỨ BA, VĂN PHÒNG

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 124


Ông TRẦN NGUYÊN THẢO

BÍ THƯ THỨ BA, CHÍNH TRỊ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 216


Ông TRẦN MINH KHÔI

BÍ THƯ THỨ BA, LÃNH SỰ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext:


Ông HOÀNG THANH TÙNG

BÍ THƯ THỨ BA, THƯ KÝ ĐẠI SỨ

ĐT: +66 (0) 2 251 5838 – Ext: 214


Bà LÊ THỊ THANH NGÂN

TÙY VIÊN, THƯƠNG VỤ

ĐT: +66 (0) 2 650 8454; FAX: +66 (0) 2 252 6950

 

 


Tạo bởi tungph
Cập nhật 24-10-2014